Clauze și condiții

Politica de arhivare

 1. Introducere

Protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestor persoane reprezintă o prioritate pentru noi.

Prin specificul activității sale curente, website-ul prelucrează în calitate de operator un volum de date cu caracter personal aparținând diferitelor categorii de persoane fizice. Printre preocupările principale ale deținătorului site-ului în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal se numără respectarea principiului limitării activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal la perioada necesară îndeplinirii scopurilor specifice. Astfel, datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.

 1. Cadrul legal
 • Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”);
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 1. Definiții

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

date cu caracter personal speciale” înseamnă date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, precum și date genetice, biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„persoana vizată” înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal se prelucrează;

operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

„DPO” înseamnă responsabilul cu protecția datelor;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„serviciu al societății informaționale înseamnă orice serviciu care se efectuează utilizându-se mijloace electronice și prezintă următoarele caracteristici:

 1. este efectuat în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obișnuit de către destinatar;
 2. nu este necesar ca ofertantul și destinatarul să fie fizic prezenți simultan în același loc;
 3. este efectuat prin transmiterea informației la cererea individuală a destinatarului;

„scopul prelucrării” înseamnă obiectivul avut în vedere de operator în realizarea activității de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 1. Informații generale

  1. Persoanele vizate

Site-ul prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

 1. utilizatori ai paginii https://fermadeganduri.ro;
 2. participanți la evenimente/workshop-uri;
 3. abonați ai newsletter-ului site-ului;

În realizarea activităților sale specifice, vom prelucra date cu caracter personal aparținând fiecăreia dintre categoriile menționate, în scopul generic de gestionare a relațiilor implicate de interacțiunea cu fiecare categorie în parte.

 1. Mediile de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate în format electronic. Acestea se regăsesc cuprinse în  e-mail-uri, precum și stocate în drive, cloud, memoria internă a calculatoarelor personalului. Drive-ul este împărțit în mai multe foldere, iar accesul persoanelor la aceste documente este oferit în funcție de atribuțiile specifice determinate de nevoia pe care o au să lucreze cu diferite date cu caracter personal.

3. Detalii privind perioada de stocare a datelor cu caracter personal


Gestionarea relației cu abonații la newsletter
Scopul punctual al activității de prelucrare Datele cu caracter personal prelucrate Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
1.1. Comunicarea programelor de evenimente/workshop-uri •   nume și prenume

•   adresa de e-mail

•   număr de telefon

Până la dezabonarea persoanei de la newsletter sau exprimarea retragerii consimțământului acesteia
2. Transmiterea buletinului informativ •   nume și prenume

•   adresa de e-mail

•   număr de telefon

Până la dezabonarea persoanei de la newsletter sau exprimarea retragerii consimțământului acesteia
3.  Marketing •   poze

•   înregistrări video și audio

Pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire în urma obținerii consimțământului persoanei
Gestionarea relației cu participanții la evenimente/workshop-uri
Scopul punctual al activității de prelucrare Datele cu caracter personal prelucrate Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
1. Comunicarea înștiințărilor legate de eveniment prin e-mail •   nume și prenume

•   adresa de e-mail

•   număr de telefon

•   adresa de domiciliu

Până la dezabonarea persoanei de la newsletter sau exprimarea retragerii consimțământului acesteia
2. Facturarea taxei de participare •   nume și prenume

•   cod numeric personal

•   adresa de e-mail

•   număr de telefon

•   adresă de domiciliu

Termenul minim de 10 ani de la momentul semnării în baza Codului de Procedura Fiscala, Legea nr. 207/2015 cu modificările și completările ulterioare  CAPITOLUL VI: Prescripţia dreptului de a stabili creanţe fiscale sau data recuperării integrale în instanță a creanțelor acolo unde momentul recuperării depășește termenul minim.
3. Evidența persoanelor care au participat la eveniment/workshop •   nume și prenume

•   număr de telefon

•   adresă de e-mail

Până la 1 lună după eveniment/workshop
4. Marketing •   nume și prenume

•   imagini foto/video

•   adresă de email

Până la dezabonarea persoanei de la newsletter sau exprimarea retragerii consimțământului acesteia
Gestionarea relației cu utilizatorii paginii web
Scopul punctual al activității de prelucrare Datele cu caracter personal prelucrate Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
2. Anticiparea unor eventuale servicii care vor fi în viitor prestate / puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui site •   adresă IP Până la retragerea acceptului  politicii cookie a utilizatorului

În conformitate cu art. 17 GDPR, persoana vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal în măsura în care este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

În cazul în care este îndeplinită una dintre condițiile de mai sus, deținătorul site-ului are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate.

În cazul în care site-ul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligată să le șteargă, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alți operatori care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată își exercită dreptul la ștergerea datelor, website-ul nu este obligat să le șteargă în cazul în care există una dintre următoarele situații de excepție:

 1. prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit site-ul, dacă este cazul;
 3. prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3) GDPR;
 4. prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ștergerea datelor este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;
 5. prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În măsura în care datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt prelucrate în temeiul consimțământului valabil exprimat de acestea, datele cu caracter personal vor fi stocate până la expirarea perioadei determinate de îndeplinirea scopului prelucrării sau până la retragerea consimțământului, care dintre aceste două evenimente va interveni primul.

 1. Descrierea generală a măsurilor tehnice și organizatorice

Accesul la datele cu caracter personal stocate în format electronic (e.g stocate pe drive, cloud-uri) îl va avea deținătorul site-ului..

În privința măsurilor adoptate, se vor folosi criptarea datelor, gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor, instruirea în domeniul protecției datelor cu caracter personal, backup-urile și  firewall-ul.

De asemenea, suplimentar limitării accesului asupra datelor personale prelucrate, se realizează o reevaluare periodică a strategiilor de securitate implementate.

Pozele și filmările video folosite pentru filmulețe de prezentare, materiale de marketing și promovare a evenimentelor/workshop-urilor și  sunt păstrate într-un spațiu de stocare cu acces limitat și sunt protejate cu parolă. Conturile de social media sunt și ele protejate cu parole la care are acces doar deținătorul site-ului. .

 1. Măsuri ulterioare expirării termenului de stocare

Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate. Respectivele măsuri pot include pseudonimizarea, cu condiția ca respectivele scopuri să fie îndeplinite în acest mod. Atunci când respectivele scopuri pot fi îndeplinite printr-o prelucrare ulterioară care nu permite sau nu mai permite identificarea persoanelor vizate, scopurile respective sunt îndeplinite în acest mod. 

Datele cu caracter personal stocate în format electronic

Odată depășit termenul de stocare a datelor cu caracter personal, toate fișierele vor fi șterse, iar memoria internă va fi reformatată. Persoanele responsabile de implementarea Politicii de arhivare se vor asigura că fișiere vor fi șterse iar memoria internă va fi reformatată  în același mod.

 1. Reevaluarea perioadei de stocare

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal diferă de la situație la situație în funcție de temeiul prelucrării acestor date. În situația în care perioada de stocare este impusă de o obligație legală, site-ul va respecta perioada impusă, iar perioada de stocare se va schimba numai în momentul modificării actului normativ care impune acest aspect.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal justificată de existența unui interes legitim se va modifica în mod corespunzător în funcție de perioada necesară îndeplinirii scopului activității de prelucrare.

În luna august a fiecărui an, persoanele implicate în activitățile de prelucrare a datelor vor analiza dacă perioadele de stocare menționate în cuprinsul politicii de arhivare se mențin sau dacă intervin anumite modificări determinate, de exemplu, de modificarea legislației care impunea perioada de stocare sau de necesitatea unui termen mai lung/mai scurt pentru îndeplinirea scopului specific.

***

Politică cookies 

Prezenta Politică privind fișierele Cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https://fermadeganduri.ro. Astfel, vi se acordă permisiunea de a accesa site-ul și de a imprima o copie a conținutului ca înregistrare a vizitei dvs. Orice altă utilizare a Site-ului și a Conținutului său, inclusiv modificarea, publicarea, transmiterea, crearea de lucrări derivate, încorporarea într-un alt site web sau reproducerea Site-ului sau a Conținutului (fie prin legare, încadrare sau orice altă metodă) nu este permisă fără ca cele platforma să ofere acordul în prealabil în scris expres.

Prezenta Politică privind fișierele Cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet https://fermadeganduri.ro. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor în contextul navigării pe această pagină de internet.

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat. Cookie-urile sunt fișiere text mici care pot fi utilizate de site-uri web pentru a face experiența unui utilizator mai eficientă.

Colectăm informații despre utilizarea și activitatea dvs. pe site folosind anumite tehnologii, cum ar fi cookie-uri, semnalizatoare web și alte tehnologii. Noi și furnizorii noștri de servicii terți și/ sau partenerii noștri putem plasa, de asemenea, balize web pentru măsurarea campaniilor de vânzări și marketing. Utilizarea acestor tehnologii de către astfel de terțe părți este supusă propriilor politici de confidențialitate și nu este acoperită de această politică, cu excepția cazului în care este impus de lege.

Legea prevede că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs. dacă acestea sunt strict necesare pentru funcționarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs. Consimțământul dvs. se aplică site-urilor.

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor site-ului o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării paginii de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitarii/utilizarii acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet, în calitate de deținători ai site-ului;
 • anticiparea unor eventuale servicii care vor fi în viitor prestate / puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestui site, în funcție de serviciile accesate.

Cookie-urile transmit un feedback valoros asupra modului în care această pagină de internet este utilizată, astfel încât să existe posibilitatea adoptării unor măsuri pentru ca aceasta să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori. Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatori pe parcursul sesiunilor de navigare (de exemplu, limba în care este vizualizată pagina de internet).

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului utilizatorilor.

Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

***

Politică de confidențialitate privind procesarea datelor cu caracter personal 

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate pentru noi, în calitate de operator de date. Prin urmare, urmărim în permanență asigurarea prelucrării datelor cu caracter personal în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor.

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal vizează prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor  https://fermadeganduri.ro  (“Pagina de internet“, “Site-ul“), ale participanților la evenimentele organizate de către noi, ale partenerilor de afaceri, precum și ale altor persoane care contactează sau vizitează site-ul și ale reprezentanților acestora și se aplică datelor colectate prin intermediul paginii de internet, precum și altor date cu caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail sau alte contacte offline.

Politica a fost elaborată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal”) și conține informații privind cerințele aplicabile protecției prelucrării datelor cu caracter personal.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E., pagina web administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor noastre.

Prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Site-ul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

A. În cazul în care sunteți utilizator al paginii de internet 

Utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în momentul accesării Paginii de internet în scopul de a monitoriza traficul și a îmbunătăți conținutul site-ului. Baza legală pe care se întemeiază această activitate de prelucrare a datelor consta în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate în acest context vizează ora și data accesării site-ului și adresa IP de la care a fost accesat acesta.

B. Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor noastre, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.

De asemenea, putem utiliza datele dumneavoastră de contact în scopul de a va trimite, în format electronic, materiale informative cu privire la viitoarele evenimente pe care le susținem, care prezintă interes pentru dumneavoastră, dar numai dacă v-ați abonat, și, prin urmare, v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare. Vă puteți retrage acordul în orice moment exprimându-vă astfel opțiunea de a nu mai primi note informative în viitor, făcând clic pe link-ul “Dezabonare” în momentul primirii e-mail-ului respectiv sau scriindu-ne la adresa lavbalulescu@gmail.com.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, pe care ni le comunicați în mod direct, de exemplu la momentul completării secțiunii de abonare disponibilă pe pagina de internet.

Pentru campaniile de promovare și marketing vom folosi înregistrările video ale workshop-urilor și traininguri-lor susținute online. Persoanele participante vor avea posibilitatea să își exprime acordul/dezacordul în legătură cu apariția imaginii lor în campaniile de promovare.

C. Activități comerciale de vânzare, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii

Utilizăm datele dumneavoastră relevante cu caracter personal în scopul pregătirii și permiterii participării la evenimentele organizate de către noi. De exemplu, poate fi necesar să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal relevante pentru realizarea unor evenimente privind domenii de interes pentru dumneavoastră. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de executarea contractului nostru (dacă dvs. v-ați înscris la eveniment) sau de interesul nostru legitim în asigurarea participării dvs. la eveniment (dacă participarea dvs. la curs este asigurată de altă persoană, de ex., angajatorul dvs.).

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, număr de telefon, precum și alte date cu caracter personal  de care e nevoie pentru facturare și întocmirea contractului de prestări servicii.

D. Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul comunicării cu dumneavoastră cu privire la orice aspecte relevante privind evenimentul vizat. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de consimțământul oferit de către dumneavoastră.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, precum și alte date cu caracter personal  pe care este posibil să ni le comunicați în mod direct.

E. Participarea la workshop-uri/ evenimente online 

Utilizăm datele dumneavoastră de contact în scopul derulării evenimentelor/workshop-urilor online. În același timp, pozele făcute în timpul evenimentului vor fi folosite în scop de promovare al paginii și al evenimentelor. În cazul în care nu doriți să fiți fotografiat, aveți opțiunea de a specifica acest detaliu organizatorului la începerea workshop-ului/evenimentului. De asemenea, baza legală pe care se întemeiază prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de consimțământul oferit de către dumneavoastră la momentul înscrierii în cadrul evenimentului.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt, în general, numele și prenumele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, precum și imagine foto/video din timpul evenimentului.

F. În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate în vederea facturilor, în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru website să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Pentru activitățile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de dumneavoastră în mod direct, vă rugăm să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate în scopurile menționate mai sus.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal?

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, site-ul  poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai paginii de internet, companii cu care ne aflăm în relații de parteneriat, realizat numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

– furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare, birou notarial sau alte servicii), inclusiv entități care asistă site-ul în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Datele înregistrate de site nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopurile prezentate mai sus.

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate mai sus și ulterior potrivit cerințelor din politicile noastre interne și în conformitate cu cerințele legale. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează de îndată ce scopurile prelucrării sunt atinse, temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe, iar perioada de stocare a documentelor, prevăzută de legislația privind arhivele naționale din România și reglementările locale ale site-ului, expiră.

Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii- în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri, articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi prin accesarea formularului de contact de pe website sau ne puteți scrie la următoarea adresă de e-mail lavbalulescu@gmail.com.

Pentru mai multe informații despre practicile noastre de confidențialitate, dacă aveți întrebări sau dacă doriți să faceți o sesizare, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la: lavbalulescu@gmail.com.